top of page

BLOG

LIBOTHAI

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ สำคัญแค่ไหน ทำไมต้องรู้?

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ค.

อสังหาริมทรัพย์ไม่เพียงแต่เป็นทรัพย์สินทางกายภาพที่มีค่า แต่ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจอย่างไรก็ตาม มีหลายๆ ครั้งที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงอาจต้องพบเจอกับอุปสรรคอันเนื่องมาจากกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่ซับซ้อน


กฎหมายอสังหาริมทรัพย์สำคัญอย่างไร? บทความนี้มีคำตอบ ทนายการ์ตูนจาก LIBOTHAI Academy จะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบ ว่าทำไมการเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจำวันและการบริหารธุรกิจ


ในการใช้ชีวิตหรือการทำธุรกิจ, กฏหมายอสังหาริมทรัพย์มีส่วนสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรที่ดิน, การซื้อขาย, การนำที่ดินมาใช้ประโยชน์, รวมไปถึงการเข้าใจกฎหมายสีผังเมือง, กฎการก่อสร้างอาคาร, และการควบคุมอาคาร ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าและประโยชน์ที่สามารถสร้างได้จากทรัพย์สินนั้นๆ


ดังนั้น การไม่มีความรู้หรือไม่ตรวจสอบข้อจำกัดด้านกฎหมายอาจทำให้การลงทุนของคุณที่คาดหวังว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดี กลับไม่สามารถใช้งานได้ตามที่คาดหวัง

บทความนี้เราจะไขทุกข้อสงสัยและพาทุกท่านเข้าใจถึงความสำคัญของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้อย่างถูกต้อง
การทราบถึงความสำคัญของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือนักลงทุน การไม่รู้กฎหมายอสังหาฯ อาจทำให้คุณเสียผลประโยชน์ได้กฎหมายอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?


ในทางกฎหมายแล้ว ไม่ได้ให้คำนิยามหรือว่าจะมีตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอสังหาฯ โดยตรง แต่คำว่า “กฎหมายอสังหาริมทรัพย์” นี้เป็นคำกว้างๆ ที่เราต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่า ธุรกรรมอสังหาฯ ของเราที่กำลังทำอยู่นั้น เกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรบ้าง


กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ถูกกำหนดในตัวบทกฎหมายโดยตรง แต่สรุปความหมายของ “กฎหมายอสังหาริมทรัพย์” ในแบบที่ LIBOTHAI Academy อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ได้ว่า หมายถึง กฎหมายที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย, การเช่า, การจำนอง, การพัฒนาอสังหาฯ, และการใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


กฎหมายนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกรอบสิทธิและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน, ผู้ซื้อ, ผู้ขาย, ผู้เช่า, ผู้ให้เช่า, นักพัฒนาอสังหาฯ, หน่วยงานราชการ, และส่วนราชการท้องถิ่น เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพบทบาทของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์


กฎหมายอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสำคัญในหลายด้าน ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมทางอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ


1. การป้องกันสิทธิ์:


การป้องกันสิทธิ์เป็นหนึ่งในบทบาทหลักของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย ด้วยการกำหนดกรอบการทำงาน ข้อกำหนด และขั้นตอนที่ชัดเจน


กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจว่าการทำธุรกรรมจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดยมีจุดสำคัญที่ช่วยในการป้องกันสิทธิ์ ได้แก่


1. การทำสัญญาซื้อขาย: กฎหมายกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายให้มีความชัดเจน รวมถึงการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ราคา และเงื่อนไขการชำระเงิน สิ่งนี้ช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


2. การโอนกรรมสิทธิ์: กฎหมายมีขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อเป็นไปอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย รวมถึงการจัดทำเอกสารที่จำเป็นและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน


3. การจดทะเบียนสิทธิ์: กฎหมายกำหนดให้มีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เช่น การจำนอง หรือการเช่า ที่สำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนนี้ช่วยให้มั่นใจว่าสิทธิของทรัพย์สินถูกบันทึกและป้องกันไว้อย่างชัดเจน มีผลใช้ยืนยันกับบุคคลอื่นได้ ซึ่งมีผลในการปกป้องสิทธิ์ของผู้ถือสิทธิ์ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น


การป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์นี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในสังคม เช่น นักพัฒนาอสังหาฯ ผู้ให้กู้ และชุมชนท้องถิ่น ด้วยการมีกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรม จึงช่วยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงในตลาดอสังหาริมทรัพย์2. การลงทุน:


การมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดี


การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการเลือกทรัพย์สินและการจ่ายเงินซื้อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลต่อทุกขั้นตอนของการลงทุน ตั้งแต่การวิเคราะห์ทรัพย์สิน การทำธุรกรรม ไปจนถึงการจัดการทรัพย์สิน ดังนี้:


1. ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย: ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน การจำกัดการใช้งานทรัพย์สิน หรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่อาจมีผลต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน


2. ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน: การเข้าใจกฎหมายช่วยให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ดิน สิทธิการใช้ประโยชน์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินอย่างละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงจากการซื้อทรัพย์สินที่มีปัญหา


3. การเจรจาและทำสัญญา: ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายช่วยให้นักลงทุนสามารถเจรจาและจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขาย การเช่า หรือการจำนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและข้อตกลงที่อาจเป็นผลเสียต่อตนเอง


4. การบริหารจัดการทรัพย์สิน: การรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับผู้เช่าและผู้ให้เช่า สามารถช่วยให้นักลงทุนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


5. เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทน: การมีความรู้ทางกฎหมายช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกโอกาสทางการลงทุนที่ดีที่สุด และใช้ประโยชน์จากกฎหมายและนโยบายต่างๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน


การลงทุนอย่างมีความรู้ทางกฎหมายจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้นักลงทุนป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงและปัญหาทางกฎหมายได้ แต่ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกทางหนึ่งด้วย3. การแก้ไขข้อพิพาท:


กฎหมายอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขข้อพิพาทและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือแม้กระทั่งชุมชนท้องถิ่น กฎหมายนี้มีเครื่องมือและกระบวนการที่ชัดเจนในการระบุ ป้องกัน และแก้ไขข้อพิพาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเขตแดนและการใช้สิทธิ์ในที่ดิน ดังนี้:


1. การระบุและกำหนดเขตแดน: กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ช่วยในการระบุและกำหนดเขตแดนของทรัพย์สินอย่างชัดเจนผ่านกระบวนการสำรวจและการจดทะเบียน ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนที่อาจเกิดขึ้น


2. การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย: ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ผู้มีส่วนได้เสียสามารถปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์เพื่อขอคำแนะนำและหาทางแก้ไขที่เหมาะสม


3. การใช้กระบวนการยุติธรรม: กฎหมายมีการกำหนดกระบวนการทางยุติธรรมเพื่อแก้ไขข้อพิพาท เช่น การไกล่เกลี่ย การตัดสินโดยศาล หรือการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เป็นช่องทางในการแก้ไขข้อพิพาทที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ


4. การประนีประนอม: กฎหมายยังสนับสนุนการหาทางแก้ไขผ่านการประนีประนอมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการพูดคุยและหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งและหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน


5. การใช้กฎหมายเป็นกรอบการทำงาน: กฎหมายอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทในการให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ทำให้สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้


การมีกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สามารถแก้ไขข้อพิพาทและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้มีการลงทุนและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพตัวอย่างจากคดีที่เกิดขึ้นจริง


คดีนี้สรุปมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 728/2545 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้และเข้าใจกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ก่อนทำธุรกรรม ซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ไม่รู้กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จึงเกิดความผิดพลาดเสียหายขึ้น


คดีนี้ คนซื้อได้ซื้อที่ดินบางส่วนจากคนขาย แต่ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวนั้นคนขายได้จดทะเบียนจำนองไว้กับเจ้าหนี้ เรียกว่า “เจ้าหนี้จำนอง” โดยที่ตอนจ่ายเงิน คนซื้อไม่ได้ทำการตรวจสอบก่อน จึงไม่ทราบว่าที่ดินมีภาระจำนองติดพันอยู่ เลยไม่ได้ให้คนขายปลดจำนองก่อน ผลทางกฎหมายก็เลยกลายเป็น “การซื้อที่ดินติดจำนอง”


ซึ่งการซื้อที่ดินติดจำนองก็หมายความว่า ที่ดินแปลงนี้ยังติดหนี้ของเจ้าหนี้จำนองอยู่ การที่คนซื้อคนขายไปจ่ายเงินกันอะไรยังไงกัน เอามาต่อสู้เจ้าหนี้ที่จดทะเบียนจำนองอยู่ไม่ได้ คนซื้อก็เลยได้ที่ดินที่มีหนี้จำนองติดมาด้วย


ถ้าคนซื้ออยากให้เจ้าหนี้ปลดจำนองให้ คนซื้อก็ต้องนำเงินตามภาระหนี้จำนองที่เหลืออยู่นั้นไปจ่ายให้เจ้าหนี้ด้วยอีกทีหนึ่ง เท่ากับเป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน แต่อย่างไรก็ตาม ความเสียหายของคนซื้อตรงนี้ก็เกิดจากการที่ตนเองไม่ได้ตรวจสอบตั้งแต่แรกก่อนที่จะจ่ายเงินให้คนขายว่า ที่ดินแปลงนี้ติดจำนองหรือติดภาระหนี้อะไรหรือไม่นั่นเอง


ถ้าหากก่อนที่จะจ่ายเงิน เรารู้กฎหมายว่าเราต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ต้องตรวจสอบอย่างไร เราก็สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบคนซื้อในคดีนี้ได้การมีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้คุณป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเอง และช่วยให้การทำธุรกรรมทางอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

Comments


bottom of page