top of page

BLOG

LIBOTHAI

การตัดต้นไม้ที่รุกล้ำเข้าเขตที่ดินถือว่าเป็นการกระทำตามกฎหมายหรือไม่

อัปเดตเมื่อ 17 เม.ย.


ก่อนที่คุณจะคิดว่า “นี่คือที่ดินของฉัน ฉันสามารถทำอะไรก็ได้บนที่ดินของตัวเอง...”  สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเบื้องต้น คือต้องพิจารณาตามกฎหมายถึงสิทธิการเป็นเจ้าของที่ดิน แม้จะมีสิทธิเสรีภาพค่อนข้างกว้างในการจัดการกับที่ดินของตนเอง แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในอสังหาริมทรัพย์และความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน


เมื่อต้นไม้บนที่ดินของคุณมีกิ่งไม้รุกล้ำเกินแนวเขตที่ดินของคุณไป สถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังรอบคอบภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของเจ้าของที่ดิน กฎหมายกำหนดให้เจ้าของที่ดินต้องกำจัดรากของต้นไม้ที่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นที่อยู่ติดกัน อีกทั้ง กรณีที่กิ่งไม้ได้รุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของผู้อื่น ตามขั้นตอนจะต้องแจ้งให้เจ้าของต้นไม้ทราบก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ หากไม่มีการตอบสนองจากเจ้าของ ถึงจะมีสิทธิที่จะตัดแต่งกิ่งไม้เหล่านี้ได้


กรอบกฎหมายนี้เน้นย้ำถึงการสื่อสารระหว่างเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมิตร หากเจ้าของต้นไม้ไม่ดำเนินการหลังจากได้รับการแจ้งเตือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิตัดกิ่งที่รุกล้ำเข้ามาและอาจขอเรียกค่าชดเชยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย


นอกจากนี้ กฎหมายยังให้มุมมองพิเศษเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของผลไม้จากต้นไม้เหล่านั้น ผลไม้ที่ตกลงมาโดยธรรมชาติบนที่ดินที่อยู่ติดกันถือเป็นทรัพย์สินของที่ดินนั้น อย่างไรก็ตาม การเก็บผลไม้โดยตรงจากต้นไม้ที่รุกล้ำเขตที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และมีบทลงโทษตามกฎหมายได้


คำแนะนำนี้มีที่มาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าใจสิทธิและความรับผิดของคุณในฐานะเจ้าของที่ดิน มันเป็นการเตือนว่าการเป็นเจ้าของที่ดินนั้นมาพร้อมกับทั้งสิทธิและหน้าที่ โดยเฉพาะในการรักษาความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวกับเพื่อนบ้านของคุณ

 


เครดิต: ข่าวและประกาศ, เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรม

Comments


bottom of page