top of page

BLOG

LIBOTHAI

การปฏิเสธการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่มีสภาพไม่ดี

อัปเดตเมื่อ 22 เม.ย.


การตัดสินใจซื้อบ้านเป็นการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญที่ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อบ้านที่ตัดสินใจจะซื้อมีสภาพที่ไม่ดี อาทิ มีรอยแตกหรือรอยรั่วที่ผนัง สีลอก หรือความเสียหายอื่นๆ สถานการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความต้องการของผู้ซื้อในการรับโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความถูกต้องและความยุติธรรมของการทำธุรกรรมในด้านอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยการพิจารณาก่อนปฏิเสธการโอนกรรมสิทธิ์

กรณีเผชิญกับสถานการณ์บ้านที่รับโอนกรรมสิทธิ์นั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ดี มีขั้นตอนที่ควรกระทำเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ซื้อ ดังนี้


1. การจดบันทึกและถ่ายภาพข้อบกพร่อง - การมีหลักฐานชัดเจนของข้อบกพร่องเป็นสิ่งจำเป็นในการพิสูจน์สภาพของบ้านและใช้เป็นหลักฐานในการต่อรองหรือดำเนินการทางกฎหมายได้2. การกำหนดเส้นตายสำหรับการซ่อมแซม – ผู้ซื้อต้องมีการตกลงกับผู้ขายเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอนสำหรับการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3. การใช้หลักฐานในการนัดหมายโอนกรรมสิทธิ์ - การนำหลักฐานไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของการยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

4. การยกเลิกสัญญาหากไม่มีการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง - ควรมีการพิจารณาในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ตามกรอบระยะเวลาที่มีการตกลงร่วมกัน

5. การเรียกร้องเงินมัดจำและดอกเบี้ย - สิทธิ์ในการเรียกร้องเงินมัดจำคืนเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของผู้ซื้อ6. การฟ้องร้องตามกฎหมายหากเกิดข้อพิพาท - กรณีที่ผู้ขายไม่รับผิดในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น ผู้ซื้อสามารถฟ้องร้องได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ผู้ซื้อรู้ถึงข้อบกพร่องนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๗๔ความท้าทายและความเสี่ยง

ในขณะที่การปฏิเสธการโอนกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อกรณีที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์บ้านที่รับโอนกรรมสิทธิ์นั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ทั้งนี้ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอีกหลายประการ อาทิ ความเสี่ยงในการโดนริบเงินมัดจำหากไม่สามารถพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจน หรือความซับซ้อนในการต่อสู้ทางกฎหมายหากผู้ขายปฏิเสธการยกเลิกสัญญา


ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการซื้อ หรือการมีทนายความคอยให้คำแนะนำทางกฎหมายอาจช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้การป้องกันและแนวทางการดำเนินการ

1. การตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนซื้อ - การตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดก่อนการซื้อเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลัง อาจใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญ เช่น วิศวกรหรือนักประเมินอสังหาริมทรัพย์ สามารถช่วยให้ระบุข้อบกพร่องที่มิได้ปรากฏโดยชัดเจนได้

2. การอ่านและเข้าใจสัญญา - ผู้ซื้อควรอ่านและทำความเข้าใจสัญญาซื้อขายอย่างละเอียด รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์และการปฏิเสธการโอนกรรมสิทธิ์ ควรหาข้อตกลงที่ยุติธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อปฏิเสธการโอนกรรมสิทธิ์ได้ หากบ้านมีสภาพที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกัน3. การมีการเจรจาต่อรอง - ในกรณีที่พบข้อบกพร่องก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ควรมีการเจรจาต่อรองกับผู้ขายเพื่อให้มีการซ่อมแซมหรือปรับลดราคาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ4. การใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย - หากผู้ขายไม่ยอมแก้ไขหรือซ่อมแซมตามที่ตกลงกัน ผู้ซื้อมีสามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อปฏิเสธการโอนกรรมสิทธิ์และเรียกร้องเงินมัดจำคืนได้สรุป

การปฏิเสธการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่มีสภาพไม่ดีเป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อที่จะต้องใช้อย่างรอบคอบและมีการเตรียมการอย่างถูกต้อง การตรวจสอบล่วงหน้า การทำความเข้าใจสัญญา การเจรจาต่อรอง และการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันปัญหาและประกันว่าการซื้อบ้านเป็นไปในทางที่ถูกต้องและยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย

Comments


bottom of page