top of page

BLOG

LIBOTHAI

การเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ

อัปเดตเมื่อ 17 เม.ย.


ในประเทศไทย ชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างชาติ มีสิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด มิเช่นนั้นจะไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ แบ่งแยกเงื่อนไขออกเป็น 2 ประการ ดังนี้


ประการแรก คุณสมบัติสำหรับการถือครองกรรมสิทธิ์ บุคคลหรือนิติบุคคลต้องได้รับการยอมรับเป็นชาวต่างชาติภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 พร้อมใบรับรองส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ คุณสมบัติยังขยายไปถึงชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลที่นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าจะผ่านการลงทุนโดยตรงหรือการฝากเงินไม่เกินงวดละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในบัญชีเงินตราต่างประเทศ โดยมีเอกสารที่พิสูจน์แหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของเงินเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เข้ามา


ประการที่สอง การถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดหรือคอนโดของชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างชาติ กฎหมายจำกัดอัตราส่วนในการถือครองไว้ไม่เกิน 49 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่ ข้อบังคับนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประกอบการคนไทยกับการลงทุนจากต่างประเทศ สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ การซื้อห้องชุดหรือคอนโดต้องพิจารณากฎหมายเหล่านี้อย่างรอบคอบว่าเงินที่นำมาซื้อเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสร่วมกับชาวต่างชาติ โดยหากเป็นกรณีสินสมรสร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเป็นเจ้าของร่วมกันอันถือได้ว่าเป็นการถือครองของชาวต่างชาติ แต่กรณีที่เงินที่นำมาซื้อนั้นเป็นสินส่วนตัว บุคคลสัญชาติไทยยังคงมีสิทธิ์ถือครองโดยไม่จำต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดสำหรับชาวต่างชาติ ข้อกำหนดนี้อนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติซื้อห้องชุดโดยไม่มีข้อจำกัดในการเป็นเจ้าของสำหรับชาวต่างชาติ โดยมีเงื่อนไขว่าธุรกรรมทางการเงินจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย


การทำความเข้าใจกฎระเบียบเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวต่างชาติและคู่สมรสที่มีหลายสัญชาติที่ต้องการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

コメント


bottom of page